اساسنامه

16 مرداد 1398

اساسنامه سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي

مقدمه:

به منظور سازماندهي مطلوب و توسعه (ارتقاء) مشاركت دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، علمي، صنفي و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژي برنامه اول توسعه جهاددانشگاهي مبني بر "تأكيد بر تقويت فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجويان دانشگاه ها"، مطابق اين اساسنامه، (سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي)تأسيس مي‌شود.

فصل اول: كليات

ماده 1: تعريف:

"سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي" تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي كه در اين اساسنامه، به اختصار "سازمان" ناميده مي‌شود.

تبصره: مركز سازمان در تهران بوده اما سازمان مي تواند با تصويب شوراي مركزي سازمان، در ساير نقاط كشور شعبه داير نمايد.

ماده 2: هدف:

هدف از تأسيس سازمان دانشجويان، ايجاد زمينه براي كشف، شكوفايي و اعتلاي استعدادهاي اجتماعي، سياسي، هنري، علمي و فرهنگي دانشجويان و ارتقاي همكاري و مشاركت آنان در زمينه‌هاي فوق‌الذكر است.

فصل دوم : سياست‌ها و خط مشي‌ها

ماده 3: سياست‌ها و خط مشي‌هاي سازمان

1-3- تأكيد بر فرهنگ اصيل اسلامي و ارزش هاي انقلاب اسلامي مصّرح در آراء و انديشه‌هاي حضرت امام خميني (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامي، و قانون اساسي جمهوري اسلامي در شئون سياستگذاري، برنامه‌ريزي و عملياتي سازمان

2-3- تعدد و تنوع بخشيدن به فعاليتها متناسب با ابعاد زندگي نسل جوان (دانشجويان)

3-3- بهره‌گيري از حركتهاي خودجوش دانشجويي و جلب مشاركت دانشجويان در اداره سازمان

4-3- جذب و سازماندهي نيروهاي دانشجويي در عرصه‌هاي سازندگي و موقعيت هاي ويژه كشور

5-3- تأكيد بر فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و خدماتي در مناطق محروم

6-3- اهتمام به برقراري ارتباطات بين المللي بين دانشجويان ايراني و دانشجويان ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي

ماده 4: وظايف سازمان

1-4- بسط و گسترش فرهنگ مكتوب با تأكيد بر انتشار آثار دانشجويان

2-4- انجام مطالعات و پژوهش هاي ديني، علمي ، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و برپايي همايش هاي سياسي و معارف اسلامي

3-4- ارائه مشاوره‌هاي روانشناسي در قالب مراكز مشاوره با همكاري اساتيد و متخصصان مربوط

4-4- ارائه خدمات گوناگون به مناطق محروم از طريق برپايي اردوهاي دانشجويي به ويژه در شرايط اضطراري و وضعيت‌هاي ويژه

5-4- تشكيل صندوق همياري جهت حمايت مالي از دانشجويان

6-4- برقراري ارتباطات بين المللي دانشجويي در چارچوب اهداف سازمان

7-4- زمينه‌سازي براي اشتغال حين تحصيل و پس از تحصيل دانشجويان

8-4- شناسايي، معرفي و حمايت از استعدادهاي برتر دانشجويي در عرصه‌هاي علمي و فرهنگي

9-4- غني سازي اوقات فراغت و اهتمام به پرورش جسم و روح دانشجويان از طريق برنامه‌هاي ورزشي با تأكيد بر ورزش هاي طبيعي و كوهنوردي

10-4- همكاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت كاربردي ويژه دانشجويان (امدادگري و ...)

11-4- مبارزه فرهنگي با فقر و فساد و تبعيض

12-4- مشاركت در برنامه‌هاي زيست محيطي

فصل چهارم: اركان و تشكيلات

ماده 5: اركان سازمان

1-5- مجمع عمومي

2-5- شوراي مركزي

3-5- رئيس

4-5- شعب سازمان

ماده 6: مجمع عمومي

مجمع عمومي متشكل از رئيس جهاددانشگاهي (رئيس مجمع)، اعضاي شوراي مركزي سازمان و كليه معاونان فرهنگي واحدهاي جهاددانشگاهي (رؤساي شعب) خواهد بود. مجمع عمومي حداقل سالي يك بار و در موارد اضطراري به درخواست رئيس مجمع تشكيل جلسه خواهد داد.

تبصره: جلسه مجمع با حد نصاب دو سوم اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آن لازم الاجرا مي‌باشد.

ماده 7: وظايف مجمع عمومي

الف) سياستگذاري و تعيين خط مشي سالانه سازمان

ب) استماع و تأييد گزارش عملكرد اجرايي و مالي سازمان

ج) ارائه هرگونه پيشنهاد در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان

د) تصويب آيين نامه داخلي جلسات مجمع عمومي

ماده 8: تركيب اعضاي شوراي مركزي سازمان

شوراي مركزي سازمان بالاترين مرجع تصميم‌گيري سازمان بوده و تعداد اعضا و تركيب آن بدين قرار است:

 • رئيس جهاددانشگاهي (رئيس شوراي مركزي)
 • نماينده هيأت امناي جهاددانشگاهي (به انتخاب هيأت امناء)
 • معاون فرهنگي جهاددانشگاهي
 • سه نفر از معاونان فرهنگي واحدهاي جهاددانشگاهي به انتخاب آنان
 • رئيس سازمان دانشجويان
 • چهار نفر از دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره1: احكام اعضاي شوراي مركزي از سوي رئيس جهاددانشگاهي براي مدت 3 سال صادر خواهد شد.

تبصره2: دبيري شورا به عهده معاون فرهنگي جهاددانشگاهي خواهد بود.

تبصره3: نمایندگان دانشجویان در دوره اول به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و تصویب شورای مرکزی سازمان و در دوره های بعد از سوی مجمع عمومی سازمان انتخاب خواهند شد.

تبصره4: ضوابط نحوه انتخاب دانشجويان توسط رئيس سازمان تدوين، توسط شوراي مركزي بررسي و تصويب، و توسط مجمع عمومي تأييد نهايي مي گردد.

ماده 9: وظايف شوراي مركزي سازمان

1-9- بررسي و تأييد برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به مراجع ذيربط

2-9- بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي

3-9- بررسي و تأييد گزارش نمودار تشكيلاتي سازمان و ارائه آن به هيأت امناء

4-9- تصويب آئین ‌نامه داخلي جلسات شوراي مركزي

5-9- تصويب آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي مورد نياز سازمان

6-9- نظارت بر حسن اجراي اساسنامه و امور اجرايي سازمان

7-9- بررسي و تصويب تأسيس شعب سازمان

8-9- بررسي و تصويب طرح ها، برنامه‌ها و موضوعات پيشنهادي رئيس يا اعضاي شوراي مركزي سازمان

9-9- بررسي و تأييد عمليات و تراز سالانه مالي سازمان و ارائه به مجمع عمومي

10-9- تهيه و پيش‌نويس سياست ها و خط‌مشي‌هاي سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي

ماده 10: رئیس سازمان به عنوان عالي ترين مقام اجرايي سازمان به پيشنهاد معاون فرهنگي جهاد، تصويب هيأت امناء و با حكم رئيس جهاد دانشگاهي براي مدت 3 سال منصوب و تمديد مسئوليت وي براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

تبصره: قبول استعفا و يا عزل رئيس سازمان به عهده رئيس جهاددانشگاهي خواهد بود.

ماده 11: وظايف رئيس سازمان

1-11- اجراي مصوبات شوراي مركزي سازمان

2-11- انجام كليه امور اجرايي و اداري و نظارت بر حسن جريان امور سازمان

3-11- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي سازماني در جهت تحقق اهداف و وظايف سازمان و ارائه هرگونه پيشنهاد به شوراي مركزي در جهت ارتقاي كيفي و سازمان

4-11- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقاء و اعطاي پاداش و حقوق به كاركنان سازمان در چارچوب آئين‌نامه‌هاي جهاددانشگاهي و مصوبات شوراي مركزي سازمان

5-11- افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانكها و موسسات اعتباري در چارچوب مقررات و ضوابط جهاددانشگاهي و پس از تصوب شوراي مركزي سازمان

6-11- امضاي كليه مكاتبات اداري سازمان و اسناد مالي تعهدآور سازمان در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي

7-11- تهيه و تنظيم برنامه بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي جهت تصويب

8-11- تهيه و تنظيم گزارش تراز سالانه سازمان در پايان سال مالي و ارائه آن به شوراي مركزي

9-11- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد سالانه سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي

10-11- تهيه و تنظيم نمودار تشكيلاتي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي جهت تصويب

11-11- تهيه و تنظيم آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي مورد نياز سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي

12-11- برنامه ريزي، نظارت، هماهنگي و ارزيابي عملكرد شعب و مراكز تابعه

13-11- ايجاد زمينه هاي لازم براي مشاركت دانشجويان در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي سازمان

ماده 12: شعب سازمان

به منظور مشاركت هرچه بيشتر دانشجويان كشور در فعاليت هاي سازمان، سازمان دانشجويان مي تواند با تصويب شوراي مركزي و مطابق آئين نامه‌هاي مربوط، به تشكيل شعب در واحدهاي جهاددانشگاهي اقدام نمايد.

تبصره: معاونان فرهنگي واحدها مسئوليت شعب را عهده‌دار مي باشد.

فصل پنجم: امور مالي

ماده 13: منابع مالي سازمان

 • اعتبار تخصيصي سالانه از بودجه جهاددانشگاهي
 • كمكهاي جهاددانشگاهي و سازمان هاي ذيربط
 • درآمد حاصل از فروش يا ارائه توليدات و خدمات علمي و فرهنگي
 • حق عضويب
 • كمك‌هاي داوطلبانه و هداياي مردمي

ماده 14:سازمان از نظر مالي مستقل بوده و از نظر قانوني مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي جهاددانشگاهي مي‌باشد.

ماده 15:سازمان مي‌تواند از تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري، طبق ضوابط جهاددانشگاهي استفاده كند.

ماده 16نحلال سازمان به پيشنهاد شوراي مركزي، تأييد مجمع عمومي و انحلال شعب به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مركزي خواهد بود.

ماده 17:بازنگري اين اساسنامه در هفتاد و يكمين جلسه مورخ 4/6/81 هيأت امناي جهاددانشگاهي در 17 ماده و 8 تبصره به تصويب رسيد و جايگزين اساسنامه پيشين گرديد.