تماس با ما

 

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان معاونت فرهنگی

31997333 51 (98+)

8832355 51 (98+)

info@sdjd.ir

sdjdir@