تماس با ما

 

مشهد، سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان معاونت فرهنگی

8832355 51 (98+)

info@sdjd.ir

sdjdir@