خوانش تاریخ بیهقی

15 آبان 1391

خوانش تاریخ بیهقی

ظهر امروز اولین جلسه از سلسله جلسات خوانش تاریخی بیهقی در اتاق جلسات سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این طرح که به همت کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان برگزار می شود، تاریخ بیهقی با حضور آقای باقریان (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) خوانده شده و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. کلیه دانشجویان علاقه مند به زبان و ادبیات فارسی می توانند دوشنبه هر هفته ساعت 14 در این جلسات در محل ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد شرکت نمایند.