نتایج ارزیابی دفاتر در ترم پاییز

25 دی 1392

نتایج ارزیابی دفاتر در ترم پاییز

با پایان فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان در ترم پاییز، طبق سنت سال های گذشته، کلیه فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان طبق آئین نامه ارزیابی فعالیت های دفاتر در سه شاخص فعالیت های اجرایی (طرح)، امور مربوط به اعضا و داخل دفاتر (دفتر) و ارتباط با سایر دفاتر و ستاد مرکزی (ستاد) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر به کلیه دفاتر اعلام شده و پیرامون نقاط قوت و ضعف هریک از دفاتر بحث و گفتگو شد. آنچه مسلم است آنست که با توجه به تفوت ماهیتی، این شاخص ها قابل جمع با یکدیگر نمی باشند و به صورت مجزا باید بررسی شود، ضمن آنکه با توجه به شرایط دانشجویی، فرهنگی و حتی فیزیکی هریک از دفاتر، اختلاف رتبه ها الزاما نشانگر قوت و یا ضعف یک دفتر نمی باشد، اما با این حال در پایان فعالیت های دانشجویی ترم پاییز، در شاخص طرح، دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با مسئولیت آقای میلاد فیاض با کسب 215 امتیاز رتبه اول را کسب کرده است. همچنین در شاخص دفتر نیز دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با مسئولیت ایشان با کسب 211 امتیاز حائز رتبه اول شده است. اما در شاخص ستاد دفتر دانشکده علوم پایه با مسئولیت آقای محمدرضا بهادریان با کسب 168 امتیاز رتبه اول را کسب نموده اند.