همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد

26 آبان 1397

همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد

اولین روز از همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دانشجویان دختر این دانشگاه در محوطه دانشکده علوم دانشگاه برگزار شد و دانشجویان در کنار سایر مجموعه های دانشجویی، از غرفه سازمان دانشجویان نیز بازدید کردند.