صدای دانشجو

18 آذر 1398

صدای دانشجو

ظهر امروز، نشست «صدای دانشجو» با هدف بررسی مشکلات صنفی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد در محل تالار رازی این دانشکده برگزار شد. در این نشست آقای دکتر صفریان (رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد)، خانم دکتر مهدی‌زاده (معاون فرهنگی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد)، آقای دکتر علیدادی (معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد)، خانم دکتر پیمان (مدیر گروه آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد) و آقای دکتر میرزایی (مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد) به عنوان سخنران حضور داشتند و به ارائه نقط نظرات خود پرداختند.