اعضای سازمان

team

حسین یوسفی

مدیر سازمان دانشجویان
team

علی قدیری

مشاور سازمان دانشجویان
team

فاطمه نصیرائی

کارشناس طرح و برنامه
team

سیما تفکرنیا

کارشناس طرح و برنامه
team

رویا رخناره

کارشناس امور اجرایی
team

همایون مرادی

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
team

محمودرضا اسماعیل زاده

کارشناس مستندسازی
team

علی عبادتیان

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه
team

علیرضا میردیده

سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه
team

سبحان گوهری

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
team

فاطمه شهسواری

مسئول دفتر دانشکده الهیات
team

زهرا دولت آبادی

مسئول دفتر دانشکده بهداشت
team

نسترن خردپیشه

مسئول دفتر دانشکده پرستاری و مامائی
team

دانا لنگرودی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی
team

ساناز محمودی

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی
team

حمیده غرویان

مسئول دفتر دانشکده داروسازی
team

محمدحسین صادقی

مسئول دفتر دانشکده دندان پزشکی
team

فخرالسادات هاشمی زاده

مسئول دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
team

شیوا تیموری

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
team

سعیده صفار

مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی
team

پریسا جهانگیر

مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
team

آزاده اسکندری

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی
team

زهرا صمصامی

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی
team

حامد خرقانی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی
team

رضا ابراهیمی

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان (پسران)
team

الهه ثریا

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان (دختران)
team

سمیرا هامون پیما

مسئول دفتر دانشکده هنر نیشابور
team

سجاد زارع زاده

مسئول کانون کتاب و کتابخوانی