اعضای سازمان

team

حسین یوسفی

مدیر سازمان
team

مهدیه یاوری

معاون سازمان
team

رضا قلندرآبادی

مسئول دفتر و ارتباط با مشتریان
team

علی احدی وند

مسول دفتر کشاورزی
team

علی احدی وند

مسول دفتر کشاورزی
team

علی احدی وند

مسول دفتر کشاورزی
team

علی احدی وند

مسول دفتر کشاورزی
team

علی احدی وند

مسول دفتر کشاورزی