اعضای سازمان

team

مهدی نعیمیان راد

مدیر سازمان دانشجویان
team

سبحان گوهری

کارشناس طرح و برنامه
team

سید امیرحسین قاسمی

کارشناس امور اجرایی
team

فاطمه حسینی

کارشناس امور اداری
team

مرصاد غنایی

کارشناس مستندسازی
team

ساره آذری

کارشناس تبلیغات
team

کوثر صدری

کارشناس رسانه
team

شهرزاد بهاور

مسئول دفتر دانشکده پرستاری و مامائی
team

امیرعلی برومند

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی
team

مینا حکاک دخت

مسئول دفتر دانشکده پزشکی
team

وجیهه شاملی

مسئوا دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
team

فرناز مهدی زاده صفار

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی
team

زهرا سادات وحیدی

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی
team

فریبا کیانی

مسئول دفتر مرکز علمی کاربردی
team

پریسا پورمهدی

کارشناس شبکه های اجتماعی
team

محمدسجاد کاشانی

مسئول دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
team

نرگس معالی

مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
team

سعیده حسن‌پور

مسئول دفتر دانشکده دندان‌پزشکی
team

فاطمه رستگار

مسئول دفتر دانشکده علوم‌پایه
team

مهدی طاهری

مسئول دفتر دانشکده علوم‌ریاضی
team

ملیکا جلالی طلب

مسئول دفتر دانشکده الهیات
team

امین خاکشور

مسئول دفتر دانشکده دامپزشکی
team

سید علیرضا ضیائی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی
team

سارا حاتمی

مسئول کانون‌خیریه‌مهرباران و فعالیت‌های‌داوطلبانه
team

محسن خاوری

کارشناس مستندسازی