اعضای سازمان

team

شیوا تیموری

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
team

مریم مرادی فر

مسئول کانون خیریه
team

سعیده صفار

مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
team

ارغوان فردوسی

مسئول دفتر دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
team

علی عبادتیان

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه
team

رویا رخناره

کارشناس امور اجرایی
team

حسین یوسفی

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان
team

علی قدیری

مشاور سازمان دانشجویان
team

پریسا فتاحی

کارشناس طرح و برنامه
team

سیما تفکرنیا

کارشناس طرح و برنامه
team

همایون مرادی

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
team

مهدی طاهریان

کارشناس اداری و اجرایی
team

فاطمه نصیرایی

کارشناس طرح و برنامه (دفاتر علوم پزشکی، علمی کاربردی، فرهنگیان و کانون ها)
team

سبحان گوهری

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
team

زهرا دولت آبادی

مسئول دفتر دانشکده بهداشت
team

دانا لنگرودی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی
team

سید محمدعلی شاهین

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی
team

علیرضا میردیده

مسئول دفتر خوابگاه فجر و سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه
team

محمدحسین صادقی

مسئول دفتر دانشکده دندان پزشکی
team

زهرا کربلایی

مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
team

فاطمه حسینی

مسئول دفتر مرکز علمی‌کاربردی کاشمر
team

محمد مددی

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی)
team

عطیه پورسجادی

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید هاشمی نژاد)