اعضای سازمان

team

حسین یوسفی

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان
team

علی قدیری

مشاور سازمان دانشجویان
team

پریسا فتاحی

کارشناس طرح و برنامه
team

هومن مرادی

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
team

مهدی طاهریان

کارشناس اداری و اجرایی
team

فرناز محمدیان

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه
team

سید سجاد هوشمند

سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه
team

سبحان گوهری

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
team

زهرا دولت آبادی

مسئول دفتر دانشکده بهداشت
team

دانا لنگرودی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی
team

سید محمدعلی شاهین

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی
team

علیرضا میردیده

مسئول دفتر خوابگاه فجر
team

بنیامین هنرآموز

مسئول دفتر دانشکده داروسازی
team

محمدحسین صادقی

مسئول دفتر دانشکده دندان پزشکی
team

سجاد هوشمند

مسئول دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
team

فاطمه نصیرایی

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
team

بهاره آریان

مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
team

زهرا کربلایی

مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
team

رویا رخناره

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی
team

سیما تفکرنیا

مسئول دفتر دانشکده مهندسی
team

فاطمه حسینی

مسئول دفتر مرکز علمی‌کاربردی کاشمر
team

محمد مددی

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی)
team

عطیه پورسجادی

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید هاشمی نژاد)