اعضای سازمان

team

حسین یوسفی

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان
team

هومن مرادی

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات
team

پریسا فتاحی

کارشناس طرح و برنامه
team

رضا قلندرآبادی

مشاور سازمان دانشجویان
team

مهدی طاهریان

کارشناس اداری و اجرایی
team

علی قدیری

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه
team

فرناز محمدیان

سردبیر نشریه
team

مریم رحیمی شورابی

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
team

پریسا جهاندیده

مسئول دفتر دانشکده بهداشت
team

دانا لنگرودی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی
team

سید محمدعلی شاهین

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی
team

رامین خطیب‌زاده

مسئول دفتر خوابگاه فجر
team

دانا ملک‌زاده

مسئول دفتر دانشکده داروسازی
team

سجاد هوشمند

مسئول دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
team

فاطمه نصیرایی

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
team

بهاره آریان

مسئول دفتر دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
team

اسما اقبالفر

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی
team

سارا راستگو

مسئول دفتر دانشکده معماری و شهرسازی
team

رویا رخناره

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی
team

سیما تفکرنیا

مسئول دفتر دانشکده مهندسی
team

فاطمه حسینی

مسئول دفتر مرکز علمی‌کاربردی کاشمر
team

امیررضا احتشام‌نسب

مسئول دفتر مرکز علمی‌کاربردی مشهد
team

مهدیه یاوری

مشاور نشریه وقایع اتفاقیه