آشتی با قرآن

21 تير 1391

آشتی با قرآن

عصر روز یکشنبه اولین جلسه از کارگاه آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر در آن مرکز برگزار گردید. این کارگاه با حضور استاد ناصری در 13 جلسه در ایام تابستان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و با همکاری موسسه فرهنگی طلوع برگزار خواهد شد و به دانشجویانی که آزمون پایان دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا خواهد شد.