از اهالی خراسان

25 آبان 1391

از اهالی خراسان

اردوی دانشجویی فرهنگی بازدید از آرامگاه فردوسی و مقبره هارونیه صبح امروز به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده کشاورزی برگزار گردید. در طی این اردو دانشجویان دختر علاقه مندی که از روزهای قبل ثبت نام کرده بودند، ضمن بازدید از آرامگاه فردوسی و مقبره هارونیه از توضیحات کارشناس محترم آن مجموعه، جناب آقای صادق زاده پیرامون تاریخچه آن مجموعه و ویژگی های شعری فردوسی بهره مند شدند.