اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

26 بهمن 1391

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم تحصیلی جدید ظهر امروز در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار شد. در این جلسه که پس از پایان امتحانات و تعطیلات بین ترم برگزار شد، مسئولین جدید دفاتر پزشکی (اقای صدر بزاز) و کشاورزی (خانم محمدنیا) معرفی شدند. معرفی طرح های جدید هریک از دفاتر در ترم جاری و بررسی ساختار آموزشی سازمان دانشجویان از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.