جلسه شورای مسئولین دفاتر

4 مهر 1392

جلسه شورای مسئولین دفاتر

دومین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در سال تحصیلی جدید، ظهر امروز در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه علاوه بر معارفه مسئولین دفاتر جدید دانشکده علوم ریاضی و مرکز علمی کاربردی کاشمر، راجع به عملکرد سازمان دانشجویان در نمایشگاه ورودی های جدید دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی و نحوه جذب، سازماندهی و تعامل با اعضای جدید بحث و گفتگو شد. همچنین دفاتر مختلف طرح های خود را برای اجرا در هفته های آینده مطرح کرده و مورد بررسی قرار دادند.