کارگاه نقد نقاشی

25 آبان 1389

کارگاه نقد نقاشی

ششمین جلسه از سلسله جلسات کارگاه نقد نقاشی با موضوع معرفی سبک رمانتیسم، دوشنبه 24 آبان ماه در کتابخانه فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار گردید.