آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

8 دی 1392

آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان ظهر پنجشنبه گذشته در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه که به نقد و بررسی عملکرد دفاتر سازمان دانشجویان در طول ترم جاری اختصاص یافته بود، عملکرد کلیه دفاتر طبق آئین نامه ارزیابی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. از دیگرنکات جالب توجه این جلسه، حضور معاون فرهنگی جدید جهاددانشگاهی مشهد، آقای دکتر بخشی برای اولین بار پس از انتصاب به این سمت، در این جلسه بود که مورد استقبال مسئولین دفاتر قرار گرفت و طی آن گفتگویی دوستانه پیرامون نحوه عملکرد و برنامه ریزی آینده فعالیت های سازمان انجام شد. با توجه به نقایص آماری موجود راجع به عملکرد برخی از دفاتر، نتایج ارزیابی، پس از تکمیل اطلاعات، به زودی به اطلاع کلیه دفاتر خواهد رسید.