اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

12 بهمن 1392

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

پنجشنبه گذشته، اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان در ترم جاری در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه علیرغم آنکه ترم تحصیلی به صورت رسمی شروع نشده بود، اغلب مسئولین دفاتر حاضر بودند و به بیان برنامه های خود برای ترم تحصیلی آینده پرداختند. از دیگر بخش های مهم این جلسه معرفی خانم وجیهه مشتاق به عنوان مسئول دفتر جدید دانشکده علوم ریاضی و معرفی خانم افسانه کشاورز به عنوان کارشناس جدید ستاد مرکزی بود.