آخرین جلسه مسئولین دفاتر

12 خرداد 1393

آخرین جلسه مسئولین دفاتر

پنجشنبه گذشته، آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان با حضور اکثریت مسئولین دفاتر در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی کمی و کیفی از عملکرد این مجموعه طی چند ماه اخیر، نتایج دور دوم طرح مطالعاتی مسئولین دفاتر و ارزیابی عملکرد دفاتر سازمان دانشجویان در ترم گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در بخش طرح مطالعاتی سازمان، از بین 9 مطلب ارائه شده، مطلب ارائه شده توسط آقای کاظمی (کارشناس طرح و اجرایی ستاد سازمان دانشجویان) با عنوان «هویت اخلاقی» رتبه اول را کسب کرد. در بخش ارزیابی عملکرد دفاتر نیز در شاخص «طرح»، دفتر دانشکده ادبیات به مسئولیت خانم هدی جاودانی بالاترین امتیاز را کسب کردند. در شاخص «دفتر»، دفتر مرکز علمی کاربردی کاشمر به مسئولیت آقای مهدی شریفی بالاترین امتیاز را کسب کردند و در شاخص «ستاد» نیز دفتر دانشکده علوم پایه به مسئولیت آقای محمدرضا بهادریان بالاترین امتیاز را کسب کردند.