اردوهاي فجر

4 اسفند 1389

اردوهاي فجر

جهت آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي، همانند سال هاي گذشته پنجمين اردوي فرهنگي دانشجويي فجر برگزار خواهد شد. فعالين فرهنگي دانشجويي دانشگاه هاي مشهد شركت كنندگان اين اردو خواهند بود. لازم به ذكر است نمايندگاني از بسيج دانشجويي، جامعه اسلامي، انجمن اسلامي، سازمان دانشجويان و... در تاريخ 16 الي 20 اسفند در تهران و قم در اين اردو شركت خواهند نمود و ضمن بازديد مكان هاي مرتبط با انقلاب مانند موزه عبرت، موزه سعدآباد، جماران و... و با متفكرين اين حوزه ملاقات خواهند داشت.