ادامه مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

22 ارديبهشت 1394

ادامه مرحله استانی چهارمین دوره  مسابقات مناظره دانشجویان ایران

مرحله یک چهارم نهایی مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این بخش از مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 8 گروه راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «گیرینو» به عنوان گروه موافق و «لویاتان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «اجرای مجازاتهایی از قبیل اعدام و شلاق در ملا عام باعث کاهش آمار جرم و جنایت می شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گیرینو» با کسب 251 امتیاز در برابر 247 امتیاز گروه «لویاتان» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «نو اندیشان» به عنوان گروه موافق و «مجال وصول» به عنوان گروه مخالف با موضوع «مذاکره مستقیم با آمریکا لازمه تامین منافع ملی کشور است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «مجال وصول» با کسب 297 امتیاز در برابر 205 امتیاز گروه «نو اندیشان» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «روانشناسان آینده» به عنوان گروه موافق و «اندیشه» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ادامه دادن جنگ از سوی ایران پس از فتح خرمشهر اقدامی در جهت منافع ملی ایران بود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اندیشه» با کسب 305 امتیاز در برابر 264 امتیاز گروه «روانشناسان آینده» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «E » به عنوان گروه موافق و «روشن بیان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «عدالت حکم می کند که یارانه اقشار پر درآمد حذف شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «E» با کسب 323 امتیاز در برابر 247 امتیاز گروه «روشن بیان» برنده مناظره شدند.

 

بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده، فردا در مرحله نیمه نهایی در ساعت 12 گروه های «مجال وصول» به عنوان گروه موافق و «گیرینو» به عنوان گروه مخالف با موضوع «حجاب اجباری متضمن سلامت اخلاقی جامعه است» با یکدیگر به مناظره خواهند پرداخت و در ساعت 13 نیز گروه های «E» به عنوان گروه موافق و «اندیشه» به عنوان گروه مخالف با موضوع «تفکیک جنسیتی دانشگاه ها به نفع قضای علمی کشور است» با یکدیگر به مناظره خواهند پرداخت لازم به ذکر است مرحله نیمه نهایی نیز در همان آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد و حضور عموم دانشجویان برای تماشای مناظرات آزاد است.