با طبيعت در طبيعت

15 ارديبهشت 1390

با طبيعت در طبيعت

به مناسبت روز پاكسازي طبيعت دفتر علمي كاربردي جهاددانشگاهي مشهد با همكاري شهرداري و محيط زيست برنامه اي با حضور دانشجويان علمي كاربردي در طيبعت اطراف شانديز و ويراني برگزار كرد.اين برنامه با استقبال گسترده دانشجويان مواجه شد.