جلسه آخر مسئولین دفاتر

7 خرداد 1394

جلسه آخر مسئولین دفاتر

ظهر امروز، آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان با حضور اغلب مسئولین دفاتر در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی کمی و کیفی از عملکرد سازمان در ترم جاری، اعضا نظرات خود را پیرامون نقاط قوت و ضعف سازمان و همچنین عملکرد نشریه وقایع اتفاقیه بیان کردند. در پایان جلسه از زحمات کلیه دفاتر و همچنین اعضای ستاد مرکزی در طی ترم جاری تقدیر و تشکر شد.