اولین جلسه مسئولین دفاتر

26 شهريور 1394

اولین جلسه مسئولین دفاتر

ظهر امروز اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم جدید، در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه مسئولین دفاتر و کارشناسان جدید سازمان معرفی شدند، خانم زهرا کنعانی به عنوان مسئول دفتر جدید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، خانم فاطمه نصیرایی به عنوان مسئول دفتر جدید دانشکده علوم پایه و خانم فاطمه رضازاده به عنوان مسئول دفتر جدید دانشکده علوم ریاضی معرفی شدند و بر روی فعالیت های آینده سازمان بحث و گفتگو شد. آئین نامه های داخلی سازمان، روند ارائه، تصویب و اجرای طرح ها، وضعیت تجهیزاتی دفاتر، اولویت های فعالیتی، نمایشگاه معارفه دانشجویان جدیدالورود و ... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.