مباحثه اي پيرامون علم، دين و فلسفه

28 ارديبهشت 1390

مباحثه اي پيرامون علم، دين و فلسفه

سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي مشهد برنامه اي با عنوان «مباحثه اي پيرامون علم، دين و فلسفه» در روز چهارشنبه 14 ارديبهشت ماه ساعت 16 در سالن شوراي سازمان مركزي با حضور دكتر مهدي گلشني(عضو هيت علمي دانشگاه شريف) برگزار گرديد. اين جلسه با استقبال دانشجويان مواجه گرديد.