آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

10 دی 1394

آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

ظهر امروز، آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. علاوه بر نقد و بررسی عملکرد کلی دفاتر در ترم گذشته، با پایان فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان در ترم پاییز، طبق سنت ترم های گذشته، کلیه فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان طبق آئین نامه ارزیابی فعالیتهای دفاتر در سه شاخص فعالیت های اجرایی (طرح)، امور مربوط به اعضا و داخل دفاتر (دفتر) و ارتباط با سایر دفاتر و ستاد مرکزی (ستاد) مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن در جلسه امروز به کلیه دفاتر اعلام شده و پیرامون نقاط قوت و ضعف هریک از دفاتر بحث و گفتگو شد. آنچه مسلم است آنست که با توجه به تفاوت های ماهیتی، این شاخص ها قابل جمع با یکدیگر نمی باشند و به صورت مجزا باید بررسی شود، ضمن آنکه با توجه به شرایط دانشجویی، فرهنگی و حتی فیزیکی هریک از دفاتر، اختلاف رتبه ها الزاما نشانگر قوت و یا ضعف یک دفتر نمی باشد و وضعیت هر دفتر متناسب با شرایط آن با عملکرد پیشین خود قابل مقایسه است. اما با این حال در پایان فعالیت های دانشجویی ترم پاییز، در شاخص «طرح»، دفاتر علوم اداری با مسئولیت خانم فرناز محمدیان و علوم پایه با مسئولیت خانم فاطمه نصیرایی به صورت مشترک بیشترین امتیاز را کسب کردند. همچنین در شاخص «دفتر»، دفتر دانشکده علوم اداری با مسئولیت خانم فرناز محمدیان بیشترین امتیاز را کسب کرد. در شاخص «ستاد» نیز دفتر دانشکده ادبیات با مسئولیت خانم پریسا فتاحی بیشترین امتیاز را کسب کرد. لازم به ذکر است اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم آینده، پانزدهم بهمن برگزار خواهد شد.