همايش مهرباران منطقه اي

28 ارديبهشت 1390

همايش مهرباران منطقه اي

چهارمين نشست هم انديشي گروه هاي دانشجويي حمايت از محرومان(مهرباران منطقه اي) با حضور گروه هاي فعال استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي از بيستم لغايت بيست و دوم ارديبهشت به همت دبيرخانه تدبير و كانون اردوهاي جهادي و سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي مشهد برگزار گرديد. در حاشيه اين همايش نمايشگاهي نيز باحضور هجده گروه فعال دانشجويي جهت معرفي فعاليت هاي آنها در ضلع غربي پارك ملت داير بود.