اولین جلسه مسئولین دفاتر

19 فروردين 1395

اولین جلسه مسئولین دفاتر

ظهر امروز اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در سال جدید، در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه ضمن تشکر از زحمات آقای عارفان، سرکار خانم فتاحی به عنوان کارشناس جدید اداری ستاد مرکزی سازمان دانشجویان معرفی شدند، همچنین گزارشی از آخرین کارگاه آموزشی اسفند ماه گذشته و اردوهای جهادی مهرباران ارائه شد و  بر روی فعالیت های دفاتر سازمان طی هفته های آینده بحث و گفتگو شد.