منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویی

20 ارديبهشت 1395

منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویی

چهارشنبه گذشته، اولین جلسه از طرح دانشجویی «سلسله نشست های بررسی منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویی» به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در این جلسه منشور حقوق دانشجویی از جنبه های حقوق اساسی ، حقوق مدنی و آموزشی  توسط حقوقدانان دکتر وحید بیات مختاری، امیر تاج الدین لطف آبادی و احمد خورسند مورد نقد و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است جلسه دوم این سلسله نشست چهارشنبه همین هفته از ساعت 16 در محل سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی سه راه ادبیات برگزار خواهد شد.