مرحله یک هشتم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

20 ارديبهشت 1395

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

سومین روز از مرحله یک هشتم نهایی مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این روز، 12 گروه طی شش مناظره در شش ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «ساتراپ» به عنوان گروه موافق و «ارغنون» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ممنوعیت حجاب زنان مسلمان در مدارس و دانشگاه های برخی کشور های غربی مغایر با موازین حقوق بشری است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 457 امتیاز در برابر 429 امتیاز گروه «ارغنون» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «گیرینو» به عنوان گروه موافق و «اعتدال و عقلانیت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک یکی از بزرگترین موانع پیشرفت علمی دانشگاه ها است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گیرینو» با کسب 452 امتیاز در برابر 419 امتیاز گروه « اعتدال و عقلانیت » برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «فریاد زندگی» به عنوان گروه موافق و «سدید» به عنوان گروه مخالف با موضوع «اقتصاد اسلامی نمیتواند به عنوان جایگزینی مناسب برای نظام سرمایه داری باشد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد زندگی» با کسب 442 امتیاز در برابر 364 امتیاز گروه «سدید» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «دیالکتیک علمی» به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «داعش محصول سیاست های مداخله جویانه آمریکا و غرب است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» با کسب 483 امتیاز در برابر 465 امتیاز گروه «دیالکتیک علمی» برنده مناظره شدند. در مناظره پنجم در ساعت 16 دو گروه «اتحاد به توان منطق» به عنوان گروه موافق و «ارشتاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع « ملاحظات سیاسی قوه قضائیه، عامل اصلی مفاسد اقتصادی است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ارشتاد» با کسب 483 امتیاز در برابر 395 امتیاز گروه «اتحاد به توان منطق» برنده مناظره شدند و در مناظره ششم در ساعت 17 دو گروه «فیلوسوفیا» به عنوان گروه موافق و «پیروزی اراده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «با نگاهی به دستاورد های جنبش زنان در ایران، می توان موفقیت این جنبش را نتیجه گرفت.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «پیروزی اراده» با کسب 335 امتیاز در برابر 283 امتیاز گروه «فیلوسوفیا» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است مناظرات مرحله یک چهارم نهایی فردا از ساعت 12 تا 15 در همان محل تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.