چهارمين همايش مهرباران منطقه اي

5 خرداد 1390

چهارمين همايش مهرباران منطقه اي

چهارمين همايش مهرباران منطقه اي ، گردهمايي گروه هاي حمايت از محرومان استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي با هدف بحث و تبادل نظر پيرامون فعاليت هاي خيريه دانشجويي از بيستم لغايت بيست و دوم ارديبهشت 90 در مشهد برگزار گرديد. در اين طرح كه با همكاري مشترك دبيرخانه تدبير و گروه هاي فعال دانشگاه هاي مشهد و كانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي مشهد برگزار گرديد، 18 گروه فعال دانشجويي حضور داشتند. در حاشيه ي اين همايش كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي در حوزه فعاليتهاي دانشجويي برگزار گرديد.