نمايشگاه معرفي كانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجويان

5 خرداد 1390

نمايشگاه معرفي كانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجويان

در حاشيه چهارمين همايش مهرباران منطقه اي، نمايشگاهي از 17 لغايت 22 ارديبهشت در ضلع غربي پارك ملت داير گشت كه گروه هاي دانشجويي فعال مشهد به معرفي فعاليت هاي خود پرداختند. كانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجويان(مهرباران) نيز در اين نمايشگاه شركت كرده و گزارشي از فعاليت هاي جهادي خود در نوروز 98 در روستاي خرم آباد و نوروز 90 در روستاي چاه عباس ارائه نمود.