سومین جلسه شورای عمومی نشریه وقایع اتفاقیه

20 آبان 1395

سومین جلسه شورای عمومی نشریه وقایع اتفاقیه

سومین جلسه شورای عمومی نشریه وقایع اتفاقیه، ظهر امروز بیستم آبان در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی و با حضور اکثریت دانشجویان همکار نشریه، به منظور نقد و بررسی شماره های پیشین تشکیل شد. انتقادات و پیشنهادات اعضا در رابطه با تعیین موضوع برای سرویس های مختلف نشریه، چگونگی جمع آوری مطالب، حجم مطالب و تعداد صفحات، شیوه توزیع و رفع  مشکل پوشش بعضی از دانشکده ها در زمان انتشار، مطرح و در خصوص شیوه فعالیت برای شماره های آتی، توضیحاتی ارائه گردید.