پاکسازی شهری در اربعین حسینی

1 آذر 1395

پاکسازی شهری در اربعین حسینی

ظهر روز گذشته همزمان با اربعین حسینی، به همت اعضای فعال سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات، پاکسازی و جمع آوری زباله های خیابان امام رضا (ع) در مسیر دسته های عزاداری صورت گرفت. در این طرح که با هدف کمک به پاکبانان شهرداری مشهد و فرهنگ سازی عمومی در راستای پاکسازی محیط زیست و همچنین خدمت به زائرین و مجاورین امام رضا (ع) و عزاداران اربعین حسینی برنامه ریزی شده بود، جمع آوری زباله های خیابان امام رضا (ع) از ظهر تا پیش از غروب آفتاب صورت گرفت.