بازارچه خیریه رویش مهر

24 آذر 1395

بازارچه خیریه رویش مهر

دیروز و امروز، بازارچه خیریه «رویش مهر» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده پیراپزشکی، در محوطه دانشکده پزشکی برگزار شد. در این بازارچه که با همکاری مسئولین محترم دانشکده پزشکی برگزار میشد، مصنوعات دستی کودکان و نوجوانان مدارس استثنایی مشهد به فروش میرسید. علیرغم تبلیغات دیرهنگام این طرح، استقبال دانشجویان از آن قابل توجه بود.