پایان ثبت نام اردوهای جهادی مهرباران

19 اسفند 1395

پایان ثبت نام اردوهای جهادی مهرباران

با ثبت نام دانشجویان علاقه مند به حضور در اردوهای جهادی، و تکمیل ظرفیت این اردوها، ثبت نام اینترنتی این طرح متوقف شد. با بررسی های صورت گرفته، بر مبنای نیازهای ذکر شده بر روی سایت و همچنین توانمندی های اعلام شده توسط داوطلبان و همچنین بازه های حضور داوطلبان، مدرسین هر هفته انتخاب شده و جلسه توجیهی شرکت کنندگان هر هفته به صورت تفکیکی، روز گذشته در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. لازم به ذکر است شرایط نهایی حضور و یا عدم حضور کلیه داوطلبان از طریق پیامک برای آنها ارسال خواهد شد.