اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

12 شهريور 1396

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

سه شنبه گذشته، اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم جدید، در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه مسئولین دفاتر و کارشناسان جدید سازمان معرفی شدند، خانم پریسا فتاحی به عنوان کارشناس طرح و برنامه، آقای مهدی طاهریان به عنوان کارشناس اداری و اجرایی، آقای علی قدیری به عنوان مدیر مسئول و خانم فرناز محمدیان به عنوان سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه معرفی شدند. همچنین مسئولین جدید دفاتر، خانم پریسا جهاندیده (دانشکده بهداشت)، خانم مهلا کریمی (دانشکده علوم ریاضی)، آقای دانا ملک زاده ( دانشکده داروسازی)، آقای سجاد هوشمند (دانشکده علوم اداری و اقتصادی)، خانم بهاره آریان (دانشکده علوم تربیتی)، خانم سارا راستگو (دانشکده معماری و شهرسازی)، خانم رویا رخناره (دانشکده منابع طبیعی)، خانم سیما تفکر نیا (دانشکده مهندسی) و خانم فاطمه حسینی نیز برای مرکز علمی کاربردی کاشمر معرفی شدند. در این جلسه بر روی فعالیت های آینده سازمان بحث و گفتگو شد. آئین نامه های داخلی سازمان، روند ارائه، تصویب و اجرای طرح ها، وضعیت تجهیزاتی دفاتر، اولویت های فعالیتی، نمایشگاه معارفه دانشجویان جدیدالورود و ... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.