اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه وقایع اتفاقیه

12 شهريور 1396

اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه وقایع اتفاقیه

اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه وقایع اتفاقیه در ترم جدید، چهارشنبه گذشته با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه آقای علی قدیری به عنوان مدیر مسئول و خانم فرناز محمدیان به عنوان سردبیر جدید نشریه معرفی شدند. در این جلسه که به منظور بررسی و تعیین خط مشی سال آتی برگزار شده بود، انتقادات و پیشنهادات اعضا در رابطه با آیین نامه داخلی، آیین نامه ارزیابی سرویس های نشریه، شرح وظایف دبیر سرویس ها، چگونگی جمع آوری مطالب، حجم مطالب و تعداد صفحات، شیوه توزیع و رفع مشکل توزیع بعضی از دانشکده ها در زمان انتشار، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.