آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

25 تير 1398

آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

ظهر پنج شنبه 6 تیر ماه، آخرین جلسه ی مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 ، در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه اعضای ستاد مرکزی و مسئولین دفاتر دانشگاه های فردوسی، علوم پزشکی، علمی کاربردی، فرهنگیان و کانون ها حضور داشتند. و به نقاط ضعف و قوت دفاتر و عملکرد مسئولین دفاتر در ترم گذشته پرداخته شد. علاوه بر نقد و بررسی برنامه های اجرا شده در ترم گذشته، عملکرد  مسئولین دفاتر مورد ارزیابی قرار گرفت که طی آن در میانگین شاخص های ارزیابی «طرح»، «ستاد» و «دفتر»خانم مریم مرادی فر به عنوان مسئول کانون فعالیت های خیریه، آقای سبحان گوهری به عنوان مسئول دفتر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و خانم رویا رخناره به عنوان مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند. همچنین خانم الهام جعفری مسئول کانون کتاب به عنوان «دفتر شایسته تقدیر» انتخاب شدند. همچنین با مشخص شدن نتایج داوری مقالات ترم گذشته، مقاله آقای علیرضا میردیده با عنوان «حمایت دولتی در ایران» بیشترین امتیاز را کسب کرد.