گردشگر پاک

2 آبان 1398

گردشگر پاک

صبح امروز، طرح دانشجویی «گردشگر پاک» به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده‌های ادبیات و منابع‌طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف پاکسازی طبیعت «هفت‌حوض» با حضور بیش از 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی برگزار شد.