تحلیل جامعه شناختی ازدواج موقت

12 آبان 1389

تحلیل جامعه شناختی ازدواج موقت

دومین جلسه از سلسله جلسات بحث و گفتگوی دانشجویی در روز سه شنبه 89/8/4 به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دفتر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی با موضوع تحلیل جامعه شناختی ازدواج موقت و ازدواج مجدد برگزار شد. در این جلسه دکتر غلامرضا صدیق اورعی نظرات خود را پیرامون این مبحث بیان کردند و در پایان دانشجویان نیز پرسش های خود را در این زمینه مطرح کردند.