اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

28 شهريور 1391

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد، ظهر امروز با حضور کلیه مسئولین دفاتر در محل ستاد مرکزی سازمان دانشجویان در سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. آشنایی مسئولین دفاتر سال گذشته با نیروهای جدید سازمان، برنامه ریزی نهایی جهت شرکت در اردوی دانشجویان جدید الورود دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی، بیان نکات کلی پیرامون فعالیت های سال تحصیلی جدید و همچنین بررسی ساختار اجرایی مورد نظر سازمان در برگزاری طرح های دانشجویی در سال جدید از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. لازم به ذکر است جلسات شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان، هر هفته پنجشنبه ها در محل ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار می شود که این هفته به صورت استثناء و با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید در روز سه شنبه برگزار شد.