اردوی فرهنگی-تفریحی

16 آبان 1389

اردوی فرهنگی-تفریحی

اردوی کوهپیمایی ویژ مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان در روز جمعه 89/8/14 در منطقه زشک برگزار گردید.