جلسه با مسئولین دفاتر

16 آبان 1389

جلسه با مسئولین دفاتر

جلسه اعضای فعال دانشجویان دانشکده کشاورزی با مسئولین ستاد سازمان دانشجویان در روز شنبه 89/8/15 در دفتر دانشکده کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه اعضای فعال دفتر کشاورزی نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در باب برنامه ها مطرح کردند که به آنها رسیدگی شد.