ایران مرز پر گهر کاشمر

13 اسفند 1391

ایران مرز پر گهر کاشمر

اولین اردو از هشتمین دوره اردوهای ایران مرز پر گهر در شهرستان کاشمر و به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی و دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی کاشمر برگزار گردید. در این اردو که ویژه دانشجویان پسر آن مراکز برگزار شد، دانشجویان در بخش بازدید از دستاوردهای صنعتی، از خط تولید کارخانه کاشی زهره کاشمر و کارخانه خوراک دام صالح کاشمر و در بخش بازدید از مواریث تاریخی از برج علی آباد کشمر (مربوط به قرن هفتم هجری) بازدید کردند.