سلسله جلسات نقد آثار بزرگ نقاشی

16 آبان 1389

سلسله جلسات نقد آثار بزرگ نقاشی

سازمان دانشجویان به اطلاع علاقه مندان می رساند: پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقد آثار بزرگ نقاشی در روز دوشنبه 89/8/17 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.