اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

20 شهريور 1393

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر

ظهر امروز اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم جدید، در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه مسئولین دفاتر و کارشناسان جدید سازمان معرفی شدند و بر روی فعالیت های آینده سازمان بحث و گفتگو شد. آئین نامه های داخلی سازمان، روند ارائه، تصویب و اجرای طرح ها، وضعیت تجهیزاتی دفاتر، اولویت های فعالیتی، گردهمایی دانشجویان جدیدالورود و ... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. لازم به ذکر است علاوه بر دفاتر سابق، با رایزنی های صورت گرفته در طی فصل تابستان، از ابتدای ترم آینده دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده کشاورزی نیز به فعالیت های خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.