دمی دعوت به مهر

16 اسفند 1393

دمی دعوت به مهر

چهارشنبه گذشته همچون سنوات گذشته، همزمان با ایام احسان و نیکوکاری، به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر، پس از اعلام فراخوان در بین دانشجویان علاقه مند، ضمن جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی آنها، بازدیدی از آسایشگاه معلولین ذهنی رمضان صورت گرفت. استقبال مادی و معنوی دانشجویان از این طرح قابل توجه بود.