اولین جلسه مسئولین دفاتر

15 بهمن 1394

اولین جلسه مسئولین دفاتر

ظهر امروز اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم جدید، در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه مسئولین دفاتر جدید سازمان معرفی شدند، آقایان میری و غلامی به عنوان مسئولین دفاتر جدید دانشکده های مهندسی و دانشگاه فرهنگیان و خانم ها علیزاده و علیخانی و جعفری به عنوان رابطین دانکده های منابع طبیعی و الهیات معرفی شدند.  گفتگو پیرامون آئین نامه های داخلی سازمان، نتایج ارزیابی مدیر سازمان در ترم گذشته، روند ارائه، تصویب و اجرای طرح ها، وضعیت تجهیزاتی دفاتر و... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. مهمان ویژه این نشست آقای مهندس حاتمی (معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی) و آقای مهندس لعل عوض پور (مدیر مرکز مطالعات فرهنگی) بودند که ضمن شنیدن نقطه نظرات مسئولین دفاتر پیرامون طرح های خود، نکاتی پیرامون رویکرد کلی مجموعه جهاددانشگاهی در ارائه خط مشی بی طرفی نسبت به جناح های سیاسی خاصی در انتخابات پیش رو را متذکر شدند.