اردوی بهاری در اخلمد

6 ارديبهشت 1396

اردوی بهاری در اخلمد

روز گذشته اردوی فرهنگی تفریحی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه گردشگری اخلمد برگزار شد. این اردوی یک روزه با حضور بیش از 100 نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه با همکاری و اجرای دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده پیراپزشکی و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. استقبال دانشجویان از این اردو قابل توجه و چشمگیر بود. لازم به ذکر است اردوی دانشجویان پسر، پنجشنبه آینده و به مقصد منطقه گردشگری قره سو خواهد بود که ثبت نام آن از یکشنبه در دفاتر سازمان دانشجویان صورت خواهد پذیرفت.