سرنوشت امید در روایت اعتدال

26 آبان 1397

سرنوشت امید در روایت اعتدال

نشست «سرنوشت امید در روایت اعتدال» به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با هدف بررسی مسائل روز ایران از سه منظر اقتصادی،سیاست داخلی و سیاست خارجی، در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. قرار بود دکتر روح الله اسلامی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمدجواد رنجکش (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر علی چشمی (استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) سخنرانان این نشست باشند که با توجه به مشکل پیش آمده برای دکتر رنجکش، جلسه تنها با حضور دکتر اسلامی و دکتر چشمی برگزار شد. در این جلسه اساتید به بیان دیدگاه های خود پرداخته و در پایان نیز پاسخگوی سوالات شفاهی حاضرین در جلسه بودند.