دانشجو و نشاط

9 آبان 1390

دانشجو و نشاط

اردوی فرهنگی ورزشی دانشجو و نشاط به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با حضور حدود 30 نفر از دانشجویان دختر آن مرکز در روز جمعه، ششم آبان در منطقه کوه های آب و برق مشهد برگزار گردید. البته با توجه شروع موج سرما و بارندگی در مشهد، استقبال دانشجویان از این اردوی یک روزه کاهش یافته بود.